ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij zijn: Kristien Wollants (handelend onder de naam: LEONELLA BV),  met maatschappelijke zetel te 2890 Puurs-Sint-Amands, Halvemaanstraat 16 en ondernemingsnummer 0730.576.680

Je kan ons bereiken via het e-mailadres: [email protected]

DEEL 1 – ALGEMEEN 

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1.    Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, ofwel via de website, via sociale media ofwel via e-mail. 
 2.    Dienst: de diensten die wij leveren Kristien Wollants of LEONELLA BV
 3.    Klant: De consument of ondernemer die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 
 4.    Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. 
 5.       Producten: Online training
 6.    Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van het maken van de afspraak. 
 7.    Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jou, als Klant, en wij, als Dienstverlener.
 8.    Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig. 
 9.    Website: https://www.voelendemensjes.be

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij, als Dienstverlener, onze diensten aan jou, als Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en diensten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen. 

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing. 

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

3.1. Wij, als Dienstverlener, doen steeds een aanbod via de website, via e-mail of sociale media. De prijzen worden uitgedrukt in euro.

Deze prijzen zijn inclusief BTW

3.2. Wij, als Dienstverlener, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aanvaardt, is het geldende aanbod. 

3.3. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aan ons aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijk lage vraagprijs. 

3.4. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst ga jij, als Klant, ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. De Klant-consument, ziet hiermee af van zijn herroepingsrecht (indien dit van toepassing zou zijn). 

Diensten die via onze website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en via onze website te worden betaald.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst en informatieverstrekking aan de Klant

4.1. Wij, als Dienstverlener, bieden verschillende soorten diensten en trajecten aan.

Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, zullen de werkzaamheden van de Dienstverlener bestaan uit het aanbieden van:

 •   Podcasts
 •   Online training

4.2. Wij, als Dienstverlener, voeren de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat jij, als Klant, beoogde. Het beoogde resultaat is steeds afhankelijk van jouw inzet.

4.3. De aankoop van een online training geeft jou, als Klant, levenslange toegang tot het materiaal, of toch zolang wij, als Dienstverlener, bestaan.

4.4. Met betrekking tot de community en de daarbij horende extra’s zal de duurtijd van de toegang steeds vooraf aan de aankoop door ons, als Dienstverlener, aan jou, als Klant, worden meegedeeld.

Artikel 5 – Vergoeding

5.1. Algemeen

De prijzen staan steeds vermeld op onze website, deze prijzen zijn inclusief BTW.

Deze prijs omvat toegang tot het online leerplatform op Kajabi. 

Eventuele bijkomende kosten zullen apart worden aangegeven en vallen ten laste van jou, als Klant.

5.2. Betaling

De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen dienst. De prijzen staan steeds vermeld op onze website.

De vermelde tarieven worden steeds uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW.

De betaling gebeurt rechtstreeks via de website. Na een succesvolle betaling krijg jij, als Klant, toegang tot de aangekochte online training.

Artikel 6- Wijzigen of beëindigen van overeenkomst

6.1.  De duurtijd is steeds afhankelijk van het gekozen pakket. Wij, als Dienstverlener, zullen steeds op voorhand meedelen hoe lang de dienst zal duren. Deze informatie wordt ook steeds beschikbaar gesteld via onze website.

De overeenkomst kan in principe, met uitzondering van de abonnementsformule, niet vroegtijdig worden stopgezet. De aangekochte dienst kent een looptijd zoals vermeld bij de aankoop en zoals opgenomen in de bijzondere voorwaarden. Bij aanschaf van de dienst ga jij, als Klant, ermee akkoord dat de gehele dienst dient te worden betaald, ook wanneer jij, als Klant, gedurende de dienst wenst tot annulering over te gaan.

Wanneer jij, als Klant, ervoor opteert om de dienst te annuleren, heb jij geen enkel recht op enige terugbetaling.

6.2. Wij, als Dienstverlener, zijn gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als jij, als Klant, niet, of slechts gedeeltelijk aan jouw verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Wij, als Dienstverlener, kunnen maar onze diensten naar behoren uitoefenen wanneer jij, als Klant, aan jouw contractuele verplichtingen voldoet.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid 

7.1. Algemeen

Wij, als Dienstverlener, zullen ons steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting. 

Wij, als Dienstverlener, hebben het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van deze overeenkomst. Wij, als Dienstverlener, hebben deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. 

Wij, als Dienstverlener, sluiten elke aansprakelijkheid ten opzichte van onze Klanten of iedere derde persoon uit, met uitzondering van haar mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van onze Klanten voor opzet of grove schuld.

7.2. Overmacht

Wij, als Dienstverlener, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

7.3. Relaties met derden

Voor zover wij, als Dienstverlener, afhankelijk zouden zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kunnen wij, als Dienstverlener, op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

7.4. Contractuele tekortkomingen

Indien bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan ons, als Dienstverlener, te wijten zou zijn kan jij, als Klant, ons schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er ons een redelijke termijn wordt gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. Wij, als Dienstverlener, kunnen slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.

Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

7.5. Technische problemen met onze website

Wij, als Dienstverlener, kunnen geen bepaalde uptime van de website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. Jij, als Klant, kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft.

Wij, als Dienstverlener, stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website en de onlinediensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. Wij, als Dienstverlener, kunnen evenwel geen enkele garantie bieden.

7.6. Website

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. Wij, als Dienstverlener, zullen het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn. 

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door phishing, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten.

7.7 Eigen verantwoordelijkheid Klant

Wij, als Dienstverlener, begeleiden jou, als Klant, en staan jou bij met advies. Wij, als Dienstverlener, kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor de beslissingen die jij, als Klant, zelf maakt tijdens onze overeenkomst.

Artikel 8 –   Herroepingsrecht

8.1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. 

Jij, als Klant, hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten te ontbinden. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht jou, als Klant, te vragen naar de reden van herroeping, maar jij, als Klant, bent niet verplicht een reden op te geven.

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij, als Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingse-mail heeft ontvangen. 

8.2. Uitzonderingen: Het herroepingsrecht geldt niet voor dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst indien tot de uitvoering werd overgegaan met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de handelaar de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

Jij verliest, als Klant, dus jouw herroepingsrecht na uitvoering van onze dienst.

Het herroepingsrecht geldt ook niet voor de online cursussen en e-books. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is  aldus niet mogelijk wanneer jij, als Klant, voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk hebt ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en je hebt erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming. 

Artikel 9 – Online pakketten

9.1. Toegang tot online pakketten is persoonlijk. Toegang tot de online pakketten of de inhoud van de trainingen mogen niet gedeeld worden met derden.

 

9.2. Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een online training met derden, wordt de toegang de online training voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat wij, als Dienstverlener, jou, als Klant, enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

 

9.3. Wij, als Dienstverlener, hebben de online trainingen ontworpen naar aanleiding van onze ervaring en kennis.

Met de online trainingen wensen wij, als Dienstverlener, jou, als Klant, de nodige tools bij te brengen.

 

9.4. De aangeboden online trainingen, waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden aangeleverd via onze Website of via Kajabi.

 

9.5. Jij, als Klant, dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de online trainingen.

 

9.6. Wij, als Dienstverlener, bieden geen garantie op enige vooruitgang of verbetering, noch bieden wij enige garantie op resultaat. De resultaten zijn steeds afhankelijk van de inspanningen van jou, als Klant.

 

9.7. Jij, als Klant, dient je te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de onlinetrainingen dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor ons, als Dienstverlener.

 

Artikel 10 – Klachten

Jij, als Klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken aan ons, als Dienstverlener.

Jij, als Klant, kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link: https://consumentenombudsdienst.be/nl.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrecht 

11.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door jou, als Klant, dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website en online teaching platform, producten eigendom zijn van ons, als Dienstverlener, en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

11.2. Elke vorm van promotiemateriaal en marketingtools, product titels, symbolen mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan wij, als Dienstverlener aangeven in online modules, diensten en de bijhorende materialen en content. Je mag onze online modules, diensten en de bijhorende materialen en content niet gebruiken op een manier dat het lijkt alsof jij, als Klant, de eigenaar bent van deze informatie en/of het door jou, als Klant, ontwikkeld is.

11.3. Wij, als Dienstverlener, verlenen aan jou, als Klant, een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld.

11.4. Het is jou, als Klant, uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door ons, als Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken.

Het is jou, als Klant, ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. Jij, als Klant, mag sluitend de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik.

11.5. Verzoek toestemming voor het gebruiken van de content:

Wil je de content gebruiken op een andere manier dan is toegestaan in onze online modules, diensten en de bijhorende materialen en content dan dien jij, als Klant, hier schriftelijk toestemming voor te vragen. Jij, als Klant, zal hiervoor moeten mailen naar [email protected] of naar [email protected].

Wij, als Dienstverlener, willen duidelijk vermelden dat jij, als Klant, onze online modules, diensten en de bijhorende materialen en content die hierbij horen niet op een andere manier mag gebruiken voordat jij, als Klant, schriftelijk toestemming van ons, als Dienstverlener, hierover hebt ontvangen.

Gebruik jij, als Klant, toch onze content op een andere manier voordat jij, als Klant, deze toestemming hebt ontvangen zal dit gezien worden als het kopiëren, stelen of onrechtvaardig delen van onze content wat zoals hierboven benoemd strafbaar is.

Artikel 12 – Gegevensverwerking 

Door het aanvaarden van een aanbod, verklaar jij, als Klant,  je akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens conform onze privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met deze privacy policy die toegankelijk is op de website. 

In het kader van de diensten die wij, als Dienstverlener, verrichten, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die jij, als Klant opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met jou, de Klant naar behoren uit te voeren.

Artikel 13 – Geheimhouding 

13.1. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen.

Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz…, tenzij:

 •   Het informatie betreft die publiek beschikbaar is zonder toedoen noch nalatigheid vanwege partijen
 •   Het informatie betreft die partijen verplicht zijn mee te delen wegens een definitief (waartegen alle rechtsmiddelen haar uitgeput) rechterlijk bevel, een definitieve arbitrale beslissing, of een definitief bevel vanwege een overheidsinstantie,
 •   Het informatie betreft die partijen verplicht is mee te delen op grond van enige wettelijke, decretale of reglementaire of andere bindende bepaling van overheidswege,
 •   Partijen informatie dient mee te delen in het kader van zijn/haar verdediging in een gerechtelijke procedure of arbitrage.

Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de overeenkomst en erna.

13.2. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout.

In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 1.500,- onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

13.3. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, bepaalde info (meer specifiek, doch niet limitatief: resultaten, foto’s, …) kunnen delen op onze sociale media kanalen. Jij, als Klant, dient uitdrukkelijk te laten weten wanneer jij wenst dat wij, als Dienstverlener, bepaalde informatie niet openbaar maakt

Artikel 14 – Algemeen 

14.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

14.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 

14.3.  Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van de overeenkomst behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.